Priroda i vrsta djelatnosti firme HANO d.o.o., upućuje na stalnu komunikaciju i  saradnju sa kupcima. 

Vidovi te saradnje su brojni i obuhvataju mnoge aktivnosti od utvrđivanja i praćenja potreba kupca, preko preuzimanja obaveza za njihovo ispunjenje, kontrola o provjerama kvaliteta pa do preuzimanja proizvoda (objekata) i obavljanja usluga za kupca i nakon formalnog završetka posla.

Cjelovito i potpuno zadovoljenje zahtjeva i potreba korisnika proizvoda koje izrađuje HANO d.o.o., je osnovni cilj politike kvaliteta.

Kako bi kupce i korisnike naših proizvoda uvjerili u sposobnost kompanije da potpuno ispuni njihova očekivanja, direktor i svi uposlenici HANO-a poduzimaju  sve potrebne aktivnosti da isporučeni proizvodi u potpunosti zadovolje specificirane zahtjeve, potrebe ili očekivanja kupca, kao i sve zahtjeve u pogledu kvaliteta sadržane u specificiranim referentnim, nacionalnim ili internacionalnim standardima.

Istovremeno se uspostavljena čvrsta poslovna saradnja sa našim dobavljačima zasnovana na profesionalnom odnosu i uz obostranu korist i zadovoljstvo.  

Zbog toga se raspoloživa znanja, kvalifikacije i iskustva kompletnog personala kao i raspoloživi materijalni resursi, usmjeravaju ka izgradnji, održavanju i neprekidnom poboljšavanju efektivnosti sistema za upravljanje kvalitetom.  Tako osiguravamo kontrolu i povezivanje pojedinačnih poslovnih procesa u jedan, ukupan proces HANO d.o.o.

Uvjereni smo da se na ovaj način mogu ostvariti i ostali ciljevi:

  • Povećanje obima proizvodnje svake godine u odnosu na prethodnu
  • Povećanje profita kroz smanjenje troškova poslovanja
  • Povećanje radne motivacije i životnog standarda uposlenika
  • Uspostavljanje i održavanje dugoročnih obostrano korisnih odnosa sa dobavljačima roba i usluga za potrebe HANO-a

Direktor i svi uposlenici HANO-a su čvrsto opredijeljeni i obavezani da striktno provode aktivnosti opisane ovom politikom kvaliteta i drugim dokumentima sistema upravljanja kvalitetom.