Tim

Tim

Priroda i vrsta djelatnosti firme HANO  d.o.o., upućuje na stalnu komunikaciju i  saradnju sa kupcima. 

Vidovi te saradnje su brojni i obuhvataju mnoge aktivnosti od utvrđivanja i praćenja potreba kupca, preko preuzimanja obaveza za njihovo ispunjenje, kontrola o provjerama kvaliteta pa do preuzimanja proizvoda (objekata) i obavljanja usluga za kupca i nakon formalnog završetka posla.

     

Cjelovito i potpuno zadovoljenje zahtjeva i potreba korisnika proizvoda koje izrađuje HANO  d.o.o., je osnovni cilj politike kvaliteta.

 

Kako bi kupce i korisnike naših proizvoda uvjerili u sposobnost kompanije da potpuno ispuni njihova očekivanja, direktor i svi uposlenici HANO - a poduzimaju  sve potrebne aktivnosti da isporučeni proizvodi u potpunosti zadovolje specificirane zahtjeve, potrebe ili očekivanja kupca, kao i sve zahtjeve u pogledu kvaliteta sadržane u specificiranim referentnim, nacionalnim ili internacionalnim standardima.

Istovremeno će biti uspostavljena čvrsta poslovna saradnja sa našim dobavljačima zasnovana na profesio-nalnom odnosu i uz obostranu korist i zadovoljstvo.  

 

Zbog toga će se raspoloživa znanja, kvalifikacije i iskustva kompletnog personala kao i raspoloživi materijalni resursi, usmjeriti ka izgradnji, održavanju i neprekidnom poboljšavanju efektivnosti sistema za upravljanje kvalitetom.  Cijenim da je ovo pravi način da se osigura kontrola i povezivanje pojedinačnih poslovnih procesa u jedan, ukupan proces HANO d.o.o. 

Uvjeren sam da se na ovaj način realno mogu ostvariti i ostali ciljevi:

 

1.Povećanje obima proizvodnje svake godine u odnosu na prethodnu,

2.Povećanje profita kroz smanjenje troškova poslovanja, 

3.Povećanje radne motivacije i životnog standarda uposlenika,

4.Uspostavljanje i održavanje dugoročnih obostrano korisnih odnosa sa dobavljačima roba i usluga za potrebe HANO - a,

   

Direktor i svi uposlenici HANO-a su čvrsto opredijeljeni i obavezani da striktno provode aktivnosti opisane ovim poslovnikom  i drugim dokumentima sistema upravljanja kvalitetom.

 

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes